Power BI = BI Tools ยอดนิยม Power BI Desktop เป็นโปรแกรมด้าน Business Intelligent (BI Tools) ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น Tableau และ Qlik Sense ซึ่งออกแบบมาให้คนทั่วไปสามารถนำข้อมูลขนาดมหึมาอย่าง Big Data มาวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น Power BI มีความสามารถสูงแบบ 3 in 1 โปรแกรมนี้มีความสามารถมากมาย ซึ่งรวมความสามารถของ 3 โปรแกรมย่อยๆ เข้าด้วยกันในเครื่องมือเดียว นั่นคือ Power Query : จัดการข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งPower Pivot : สร้างสูตรการคำนวณและผูกความสัมพันธ์ของตาราง Database Power View : สร้าง Interactive…