Excel Quick Tips by inwexcel

การขึ้นบรรทัดใหม่ใน Cell เดิม

หากคุณใช้โปรแกรม Excel แล้วจะพิมพ์ข้อความให้ขึ้นบรรทัดใหม่ แต่อยู่ในช่องเดิม คุณไม่สามารถกดปุ่ม Enter เฉยๆ เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ ทั่วไปอย่าง Microsoft Word ได้ (หาดกด Enter ใน Excel มันจะเด้งลงไป Cell ถัดไปที่อยู่ข้างล่างแทน !!)

ใน Microsoft Excel การจะบังคับขึ้นบรรทัดใหม่ได้นั้น ต้องกดปุ่ม Alt+Enter เท่านั้นครับ (กด Alt ค้างไว้ แล้วค่อยกด Enter) เมื่อต้องการจะขึ้นบรรทัดใหม่ตรงไหนให้กดตรงนั้นครับ