แบ่ง Segment ลูกค้าด้วย RFM Analysis : ตอนที่ 1 ทำด้วย Excel

excel rfm analysis