SUM : ฟังก์ชันแรกที่คุณรู้จัก...รู้จักดีรึยัง? หากถามว่า "อะไรคือฟังก์ชันใน Excel อันแรกที่คุณรู้จัก?" ผมคิดว่าหลายคนน่าจะตอบว่าฟังก์ชัน SUM แน่นอน แต่หารู้ไม่ว่า มันอาจมีบางเรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน SUM ก็ได้ เช่น จากรูปนี้ ผม SUM ได้ผลลัพธ์ 6000 แทนที่จะเป็น 9000 สาเหตุเพราะว่า SUM จะทำการสรุปข้อมูล โดยหาผลรวมจาก Data ที่เป็นข้อมูลประเภทตัวเลข เท่านั้น!! (ถ้าใครไม่ระวัง เจอข้อมูลที่เน่าๆ มี Text ปนมาหน่อย อาจได้ผลลัพธ์ที่ผิดแบบไม่รู้ตัวก็ได้ครับ) ฟังก์ชันสรุปผลแบบพื้นฐาน ฟังก์ชันสรุปผลแบบ Basic ตัวอื่นๆ ก็เช่นกัน ส่วนใหญ่ก็จะหาผลสรุปจากข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น (แต่มีบางตัวที่สรุปได้จากข้อมูลประเภทอื่นด้วย เช่น การนับด้วย COUNTA) SUM = หาผลรวมจากช่องที่เป็นตัวเลขเท่านั้น AVERAGE = หาค่าเฉลี่ยจากช่องที่เป็นตัวเลขเท่านั้น…