Tag: game theory

  • เรียนรู้ทฤษฎีเกม (Game Theory) : ตอนที่ 1

    เรียนรู้ทฤษฎีเกม (Game Theory) : ตอนที่ 1

    ผมเองเป็นคนนึงที่สนใจศึกษาเรื่องของทฤษฎีเกม (Game Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ช่วยอธิบายเรื่องการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ค่อนข้างดี (คำว่าทฤษฎีเกมในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด แม้ผมจะชอบมากเหมือนกัน 555) ดังนั้นเมื่อศึกษามาแล้วก็อยากจะลองเอามาแบ่งปันเพื่อนๆ ด้วยเช่นกัน โดยถ้าเราเอาความรู้ที่ศึกษาใหม่…