ประเภทข้อมูล 4 แบบ ใน Excel ไม่ว่าเราจะเขียนสูตร หรือ พิมพ์ข้อมูลลงไปใน Cell …. ผลลัพธ์ค่าที่แท้จริง (Value) สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทข้อมูลใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ Number ตัวเลข สามารถเอามาคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ ตัวเลขปกติทั่วไป 10, 2.3, 1/2, 1.234E+03 ตัวที่อาจไม่เหมือนตัวเลข แต่จริงๆเป็นตัวเลขอย่าง เช่น วันที่และเวลา คือ ตัวเลขที่เปลี่ยน Format ไป วันที่ เช่น 31 Jan 2013 Excel จะมองวันที่ เป็นจำนวนเต็ม เช่น เลข 1 คือ วันที่ 1 เดือน 1 ปี คศ. 1900 เลข 2 คือ […]

read more