Month: January 2023

  • การทำ Simulation ด้วย Excel

    การทำ Simulation ด้วย Excel

    Simulation คืออะไร? Simulation คือการใช้ Model หรือแบบจำลองที่ใช้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ มาช่วยคำนวณผลลัพธ์ของสิ่งที่เราสนใจ โดยที่หากเราสามารถสร้างแบบจำลองที่แม่นยำใกล้เคียงกับความเป็นจริง เราก็จะสามารถใช้แบบจำลองช่วยทำนายผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น…