เทพเอ็กเซล หน้าแรก 1

เทพเอ็กเซล สอน Excel และ Power BI ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริง
ด้วยการฝึกคิดและลงมือทำตลอดการอบรม

ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Excel & Power BI ที่มีพื้นฐานด้านธุรกิจ การเงินการธนาคาร วิศวกรรม และ AI

เรียนรู้จากบทความ


เทพเอ็กเซล สอน Excel และ Power BI ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง
มีผู้ติดตามมากกว่า 170K+ คน