ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล item จาก Animal Crossing แบบง่าย ด้วย PivotTable, SUMIFS, COUNTIFS

animal crossing excel analysis